Per i Gentori

Regulamin i warunki konkursu

1.   Konkurs (“Konkurs”) będzie obowiązywał w terminie od 11 września 2009 do 30 września 2009 na stronie internetowej, którego właścicielem jest Zonemedia Broadcasting Limited, 105-109 Salusbury Road, London NW6 6RG ("Zonemedia"), założyciel domeny internetowej http://www.jimjam.tv.

2.  Konkurs jest przeznaczony dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób zatrudnionych (oraz ich rodzin) w Zonemedia oraz innych osób biorących udział w organizacji Konkursu. 
  
3.    Osoby biorące udział w Konkursie jednocześnie zgadzają się na warunki Konkursu  a ich nie przestrzeganie może doprowadzić do rozważenia przez Zonemedia nawet ich dyskwalifikacji.

4.    Żaden zakup nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

5.  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie podane na stronie internetowej www.jimjam.tv

6. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz. Spamy będą dyskwalifikowane.

7. Zonemedia nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dotarciem zgłoszeń do Zonemedia z powodów ich zagubienia w sieci internetowej lub Poczcie Polskiej, ich nieczytelności czy niekompletności. Takie zgłoszenia będą dyskwalifikowane. Nie uznaje się także zgłoszeń uczestników wysłanych po dacie zamknięcia Konkursu o czym informuje paragraf 9 poniższego Regulaminu. Samo wysłanie zgłoszenia drogą internetową bądź przez Pocztę Polską nie stanowi dowodu potwierdzającego uczestnictwa w konkursie. 

8.  Właścicielem zgłoszeń konkursowych jest Zonemedia. Wysłane zgłoszenia są bezzwrotne.

9.  W Konkursie uznane będą tylko zgłoszenia wysyłane do 30 września 2009 (data „Zamknięcia Konkursu”).

10. Jeżeli uczestnik Konkursu niewłaściwie wypełni zgłoszenie konkursowe jego dane nie będą w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez Zonemedia. Wszelkie dane o uczestnikach Konkursu będą przez Zonemedia zachowane i mogą być wykorzystane do celów promocyjnych Zonemedia. Dane te będą chronione i nie odstępowane żadnej trzeciej stronie. 
 
11. Wszystkie prawidłowo wypełnione zgłoszenia zakwalifikują się do puli zgłoszeń, z których wyłonieni zostaną zwycięzcy. Nagrodami są: zestaw baletowy Angeliny Baleriny, plecaki, książki i filmy DVD.. Łączna pula nagród wynosi 2 000 zł.

12. Zwycięzcami będą osoby wskazane przez Zonemedia i wyłonionych ze wszystkich zebranych ważnych zgłoszeń. Nagrodzone zostaną najbardziej oryginalne prace.

13. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie bądź mailowo w tygodniu rozpoczynającym się 5 października 2009. Jeśli Zwycięzca zadecyduje, że nie chce przyjąć nagrody czy też organizator nie może się z nim skontaktować ze względu na błędnie podane przez niego dane, Zonemedia może wyłonić innego laureata Konkursu.

14. Nagrody nie podlegają zamianie na inne. Zonemedia może zaproponować alternatywne, porównywalnej wartości nagrody, jeśli uzna to za konieczne.

15. Strona Konkursowa decyzją jej twórców jest zamknięta na korespondencję.

16.  Szanse na wygraną zależą od liczby uczestników w konkursie.

17.    Nagrodami w Konkursie są tylko te, wyraźnie podane w opisie Konkursu. Nagrody mogą podlegać warunkom sponsorów, za które Zonemedia nie ponosi odpowiedzialności.

18. W sprawach dotyczących zażaleń co do wszelkich regulacji w Konkursie osoba zwracająca się musi zgłosić swoje zażalenia na piśmie, przedstawiając swoje nazwisko, imię, dane teleadresowe. Dokument ma być zaadresowany pod adres podany w paragrafie 1 tego Regulaminu i wysłany w przeciągu miesiąca od momentu zamknięcia Konkursu. List powinien także zawierać pustą kopertę, z dopisanym adresem zwrotnym piszącego oraz znaczek pocztowy. Uczestnik może także skontaktować się z Zonemedia poprzez jego stronę internetową.

19. Zwycięzcy muszą wiedzieć, że ich imię i nazwisko czy zdjęcie może zostać użyte w materiałach drukowanych czy podczas imprez organizowanych przez Zonemedia  i mających związek z Konkursem. Zwycięzcy nie będą z tego powodu wnosili żadnych zażaleń w tej sprawie.

20. Zwycięzcy muszą sobie zdawać sprawę z faktu, że ich imię, nazwisko czy zdjęcie może być opublikowane na operowanych przez Zonemedia stronach internetowych oraz WAP lub emitowane w jego kanałach telewizyjnych w okresie po zakończeniu konkursu.

21. Zwycięzcy mogą zostać zaproszeni do udziału w imprezie z udziałem prasy  podczas, której zostaną im wręczone nagrody. Zwycięzcy muszą wiedzieć, że pociąga to za sobą konieczność podróży a sama impreza może wydarzyć się podczas dni pracujących. W takim wypadku Zwycięzcy biorą na siebie organizację przyjazdu i odpowiedzialność za nieobecność w pracy z wszelkimi tego konsekwencjami.
 
22. Jeśli strony nie postanowią inaczej, Zonemedia nie będzie odpowiedzialna za żadne szczegóły podróży Zwycięzców na miejsce imprezy, podczas której będą Oni odbierać nagrody.

23. Uczestnicy konkursu mają świadomość faktu, że wszelkie działania Zonemedia związane z konkursem nie mogą być przesunięte w czasie.

24. Zonemedia ma prawo w każdym momencie zmieniać ustalenia czy modyfikować warunki regulaminu wedle jego uznania.

25. O ile nie zajdą żadne inne okoliczności prawne, Zonemedia uchyla się od odpowiedzialności związanej z Konkursem, z nagrodzeniem czy też z nie nagrodzeniem, wyłączając szkodę lub śmierć powstałą w skutek zaniedbania.

26.  Warunki Regulaminu podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane,
      podlegają także wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich
      spraw lub sporów powstałych na gruncie lub w związku z Regulaminem.